ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CLEARWATER Kft.

 

 

 

1. Preambulum 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a CLEARWATER Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7., cégjegyzékszám: 13-09-127940), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által forgalmazott termékeket (a továbbiakban: Termékek) megvásárló, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe vevő természetes és jogi személy megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét. 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szerződéses jogviszonyban a fogyasztónak minősülő Megrendelőket az irányadó jogszabályok rendelkezései alapján a fogyasztókra vonatkozó többletjogosultságok illetik meg. A Szolgáltató a félreértések elkerülése érdekében tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fogyasztókra vonatkozó többletjogosultságokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelőknek biztosítja. 

 

Ha a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között egyedi szerződés (a továbbiakban: Egyedi szerződés) is létrejön, a Felek közötti jogviszonyt az ÁSZF és az Egyedi szerződés rendelkezései együttesen szabályozzák. Abban az esetben, ha az ÁSZF és az Egyedi szerződés rendelkezései között eltérés mutatkozik, az adott rendelkezés vonatkozásában az Egyedi szerződés rendelkezési, míg az Egyedi szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF rendelkezései irányadók. 

 

A Felek közötti jogviszony vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók, kivéve, ha a Felek az ÁSZF alkalmazását az Egyedi szerződésben kifejezetten kizárják.   

 

A Szolgáltató fenntartja az ÁSZF rendelkezéseinek – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő – módosítására vagy visszavonására vonatkozó jogosultságát. 

 

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felek közötti létrejövő Egyedi szerződés aláírásával és az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Megrendelő között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti jogviszony jön létre. 

 

 

2. Fogalom meghatározások 

 

A jelen ÁSZF-ben, valamint az Egyedi szerződésben meghatározott, nagy kezdőbetűvel szedett fogalmak alatt minden esetben az alábbiak értendők: 

 

2.1. ÁSZF: a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, amely teljeskörűen szabályozzák a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató által forgalmazott Termékeket megvásárló, illetve a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelők között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét. 

 

2.2. Ajánlat: a Szolgáltató által a Megrendelő részére adott ajánlat, amelyben a Szolgáltató a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján megjelöli a Termék és / vagy Szolgáltatás lényeges tulajdonságait, ellenértékét, a fizetési feltételeket, a Minimális rendelési mennyiséget, Minimális rendelési gyakoriságot és a jogviszony tartamát. 

 

2.3. Alapszolgáltatások: a Kondíciós listában meghatározott, a Szolgáltató által nyújtott alapvető szolgáltatások. 

 

2.4. Alaptermékek: a Kondíciós listában meghatározott, a Szolgáltató által forgalmazott alapvető termékek. 

 

2.5. Berendezés: A Szolgáltató tevékenysége körében forgalmazott, bérbe adott vagy üzemeltetett, víz vagy kávé adagolására szolgáló vagy más berendezések gyűjtőneve. 

 

2.6. Beüzemelés: a Szolgáltató azon cselekménye, amely alkalmával a Berendezéseket a Szállítási címen a megfelelő műszaki feltételek fennállása esetén üzembe helyezi és a Megrendelő birtokába adja. 

 

2.7. Egyedi szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között megkötésre kerülő, magyar nyelvű, írásba foglalt, a Szolgáltató által iktatott, a szerződéskötést követően is hozzáférhető szerződés, amely a szerződéses jogviszony egyedi feltételeit tartalmazza. 

 

2.8. Felek: a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen. 

 

2.9. Fogyasztó: a Ptk. 8:1 §. 3. pontjában meghatározottak szerinti Megrendelő. 

 

2.10. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetettwww.clearwater.hu címen elérhető honlap. 

 

2.11. Kapcsolattartó: az Egyedi szerződésben meghatározott, a Felek által kijelölt magánszemélyek, akik a szerződéses jogviszony fennállása alatt az Egyedi szerződésben meghatározott elérhetőségeken tartják a kapcsolatot egymással és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre jogosultak. 

 

2.12. Kiegészítő szolgáltatások: a Kondíciós listában meghatározott, a Szolgáltató által nyújtott kiegészítő szolgáltatások. 

 

2.13. Kiegészítő termékek: a Kondíciós listában meghatározott, a Szolgáltató által forgalmazott kiegészítő termékek. 

 

2.14. Kondíciós lista: a Szolgáltató által meghatározott tartalmú lista, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott Termékek és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások körét, valamint azok ellenértékét. A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy a Kondíciós listát bármikor egyoldalúan módosítsa, a Kondíciós listán új Termékeket vagy Szolgáltatásokat tüntessen fel, vagy a Kondíciós listáról Termékeket vagy Szolgáltatásokat távolítson el, a Kondíciós listában meghatározott árakat egyoldalúan módosítsa. 

 

2.15. Kötelező karbantartás: A Berendezések állagának megóvása és a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében legfeljebb hathavonta elvégzendő karbantartás a Berendezések tisztítása és karbantartása céljából. 

 

2.16. Megrendelő: a Szolgáltató által forgalmazott Termékeket megvásárló, illetve a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személyek, akik az ÁSZF elfogadásával és az Egyedi szerződés megkötésével szerződéses jogviszony létesítenek a Szolgáltatóval. 

 

2.17. Minimális rendelési gyakoriság: az Egyedi szerződésben rögzített, Szolgáltató által a Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában meghatározott minimális rendelési időköz, amely időközönként a Megrendelő köteles rendelést leadni. 

 

2.18. Minimális rendelési mennyiség: az Egyedi szerződésben rögzített, Szolgáltató által a Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában meghatározott minimális rendelési mennyiség, amelyet a Megrendelő köteles minden egyes rendelés alkalmával megrendelni. 

 

2.19. Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

2.20. Szállítási cím: az Egyedi szerződésben meghatározott közigazgatási cím, ahol a Szolgáltató a Szolgáltatásokat nyújtja, illetve ahová a Termékeket szállítja. 

 

2.21. Szállítási nap: az Szolgáltató által előzetesen meghatározott időpont, amely napon a Szolgáltató a termékeket a Szállítási címre szállítja. 

 

2.22. Szolgáltatások: a Szolgáltató által nyújtott, a Szolgáltató mindenkor hatályos Kondíciós listájában meghatározott alapszolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások. 

 

2.23. Szolgáltató: a CLEARWATER Kft. 

 

2.24. Termékek: a Szolgáltató által forgalmazott, a Szolgáltató mindenkor hatályos Kondíciós listájában meghatározott Alaptermékek és Kiegészítő termékek. 

 

2.25. Víz: a szolgáltató által forgalmazott víz. 

 

2.26. Webáruház: a Honlapon üzemeltetett online alkalmazás, ahol lehetőség van egyes Termékek és Szolgáltatások online megrendelésére. 

 

 

3. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei 

 

Cégnév: 

CLEARWATER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövid cégnév: 

CLEARWATER Kft. 

 

Székhely: 

2120 Dunakeszi, Bem utca 7. 

 

Postacím: 

2120 Dunakeszi, Bem utca 7. 

 

Telefonszám: 

+36-27-542-400 

 

E-mail cím: 

vevoszolgalat@clearwater.hu 

 

Honlap: 

www.clearwater.hu 

 

Nyilvántartó hatóság: 

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

 

Cégjegyzékszám: 

13-09-127940 

 

Adószám: 

12029994-2-13 

 

Működést engedélyező hatóság: 

Pest Megyei Kormányhivatal, Váci Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 2600 Vác, Káptalan utca 1-3. 

 

Működési engedély száma: 

243/2002. 

 

Tárhelyszolgáltató: 

Platform SH 

 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 

131, Boulevard de Sébastopol à Paris (75002) 

 

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 

Telefon: +3301 40 09 30 00 

E-mail: sales@platform.sh 

 

 

 1. Az ÁSZF hatálya 

 

 1. Személyi hatály 

 

Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltató, illetve a Szolgáltatóval a Termékek forgalmazása, illetve a Szolgáltatások nyújtása során szerződéses kapcsolatot létesítő természetes és jogi személy Megrendelőkre, valamint azok kapcsolt vállalkozásaira terjed ki.  

 

 1. Időbeli hatály 

 

Az ÁSZF annak a Szolgáltató általi kihirdetésével lép hatályba és a Szolgáltató általi módosításig vagy visszavonásig marad hatályban. Az ÁSZF hatálybalépésével a Szolgáltató és a Megrendelő között korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások hatályukat vesztik, azok helyébe az ÁSZF rendelkezései lépnek. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató és a Megrendelő között zajló, szerződéskötést megelőző egyeztetések, valamint a szerződés előkészítése és létrehozása során, a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő jogviszony fennállása alatt, valamint a jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén is. 

 

 1. Területi hatály  

 

Az ÁSZF területi hatálya a Szolgáltató által a Szolgáltató székhelye szerinti országban, vagy a székhelyéről, fióktelepéről valamely uniós vagy harmadik országba forgalmazott Termékek forgalmazásával, illetve a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki.  

 

 1. Tárgyi hatály 

 

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő, a Szolgáltató által forgalmazott Termékek forgalmazására, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogviszony alapján forgalmazott Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra terjed ki. 

 

 

 1. Az ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság, illetékesség 

 

 1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő az ÁSZF elfogadását megelőzően az ÁSZF tartalmát megismerhesse, az ÁSZF rendelkezéseit értelmezhesse. 

 

 1. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a www.clearwater.hu honlapon közzéteszi, illetve gondoskodik a korábban hatályos ÁSZF-ek honlapján történő elérhetőségéről is. 
 2. A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató az ÁSZF módosított szövegét a módosított ÁSZF hatályba lépését 15 nappal megelőzően honlapján közzéteszi. 

 

 1. Az ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében – függetlenül a Megrendelő lakóhelyétől, tartózkodási helyétől, székhelyétől, illetve a Termékek vagy Szolgáltatások igénybevételének helyétől – a magyar jog, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.  

 

 1. A Szolgáltató által a Termékek forgalmazásával és a Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. 

 

 1. A Felek a közöttük létrejött jogviszonyból fakadó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint fordulnak bírósághoz. 

 

 

 1. Személyes adatok kezelése 

 

 1. A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek forgalmazásával és a Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A szolgáltató szavatosságot vállal továbbá azért, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. -évi CXII. törvénynek (Infotv.) a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi az ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában. 

 

 1. A Szolgáltató felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletesen meghatározott módon gyakorolhatják. A Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenység részletszabályait a Szolgáltató által készített, és a Szolgáltató honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

 

 

 1. Termékek, Szolgáltatások 

 

 1. A Szolgáltató által forgalmazott Termékek és Kiegészítő termékek köre 

 

A Szolgáltató által forgalmazott Termékek és Kiegészítő termékek körét a Szolgáltató mindenkor hatályos Kondíciós listája tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy a Kondíciós listát bármikor egyoldalúan módosítsa, a Kondíciós listán új Termékeket és / vagy Kiegészítő termékeket tüntessen fel, vagy a Kondíciós listáról Termékeket és / vagy Kiegészítő Termékeket távolítson el, a Kondíciós listán meghatározott árakat egyoldalúan módosítsa.  

 

7.2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások köre 

 

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások körét a Szolgáltató mindenkor hatályos Kondíciós listája tartalmazza.  A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy a Kondíciós listát bármikor egyoldalúan módosítsa, a Kondíciós listán új Szolgáltatásokat és / vagy Kiegészítő szolgáltatásokat tüntessen fel, vagy a Kondíciós listáról Szolgáltatásokat és / vagy Kiegészítő szolgáltatásokat távolítson el, a Kondíciós listán meghatározott árakat egyoldalúan módosítsa. 

 

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, elállási és felmondási jog Fogyasztók esetében 

 

8.1. Kellékszavatosság 

 

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, illetve végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Fogyasztó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

A Fogyasztó a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül köteles közölni. A Fogyasztó a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

8.2. Termékszavatosság 

 

A Termékek hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. A Fogyasztó termékszavatossági igényként kizárólag a hibás Termékek kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termékek akkor minősülnek hibásnak, ha nem felelnek meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkeznek a leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

A Fogyasztó termékszavatossági igényét a Termékek forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, a határidő elteltével e jogosultságát elveszíti. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a Termékek gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja; a Termékek hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A Termékek gyártója vagy forgalmazója kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a) a Termékeket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy c) a Termékek hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Fogyasztó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

8.3. Jótállás 

 

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén jótállásra köteles, jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 

 

8.4. Elállási és felmondási jog 

 

A Fogyasztót Termék megvásárlása, illetve Szolgáltatás igénybevétele esetén indokolás nélküli elállási / felmondási jog illeti meg. A Fogyasztó az elállási jog gyakorlására Termék megvásárlása esetén a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül, a felmondási jog gyakorlására Szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult. 

 

A Fogyasztó elállási és felmondási jogosultságát a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Honlapon közzétett nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó elállásra / felmondásra vonatkozó nyilatkozatát írásban köteles a Szolgáltató részére elküldeni. Az elállásra / felmondásra vonatkozó nyilatkozat határidőben megtettnek minősül, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a Termék átvételének / Szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül elküldi. 

 

A Fogyasztó elállási és felmondási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról vagy felmondásról szóló tudomásszerzést követő 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Termék vagy Szolgáltatás ellenértékét a Fogyasztó részére. 

 

A Fogyasztó elállási és felmondási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztó köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató által kijelölt harmadik személy részére átadni. A Termék visszaküldésének költsége a Szolgáltatót terheli, a Termék postai küldeményként nem küldhető vissza. 

A Fogyasztó felel a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. 

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék esetében, olyan zárt csomagolású Termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontás után nem küldhető vissza. 

 

 

 1. Szerződéskötés, a jogviszony létrejötte 

 

 1. Szerződéskötés, a jogviszony létrejötte offline szerződéskötés esetén 

 

9.1.1. Ajánlat 

 

A Megrendelő megkeresését követően a Szolgáltató a Megrendelő részére írásbeli Ajánlatot ad, amelyben – a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján – megjelöli a Termék és / vagy Szolgáltatás, illetve a Kiegészítő termék és / vagy Kiegészítő szolgáltatás lényeges tulajdonságait, ellenértékét és a fizetési feltételeket, a Minimális rendelési mennyiséget, Minimális rendelési gyakoriságot és a jogviszony tartamát. Nem minősül ajánlatnak a Szolgáltató és a Megrendelő közötti, írásbeli ajánlattételt megelőző szóbeli vagy írásbeli kommunikáció tartalma. Az Ajánlat a közléstől számított 14 munkanapig érvényes, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége a közlést követő 14 munkanap elteltével megszűnik. A Szolgáltató az Ajánlat közlésével egyidőben továbbítja a mindenkor hatályos ÁSZF szövegét a Megrendelő részére annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF tartalmát megismerhesse, az ÁSZF rendelkezéseit értelmezhesse.  

 

 

9.1.2. Megrendelés 

 

A Megrendelő írásban fogadja el a Szolgáltató Ajánlatát (a továbbiakban: Megrendelés). A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy az Ajánlattól eltérő tartalmú Megrendelést indokolás nélküli visszautasítsa. A Szolgáltató a Megrendelő Megrendelését formai szempontból is vizsgálja, és csak a megfelelően aláírt, azonosítható Megrendelőtől származó Megrendelést fogad el. 

 

9.1.3. A jogviszony létrejötte 

 

Az Ajánlat Megrendelő általi elfogadását követően a Szolgáltató elkészíti és eljuttatja a Megrendelő részére az Ajánlat tartalmának megfelelően előkészített Egyedi szerződést, valamint az ÁSZF hatályos szövegét. Az Egyedi szerződés Megrendelő általi aláírásával a Felek közötti jogviszony az Egyedi szerződés és az ÁSZF feltételei szerint létrejön, a Szolgáltató köteles a megrendelt Termékeket a Megrendelőnek szállítani, és / vagy a megrendelt Szolgáltatásokat a Megrendelőnek nyújtani, a Megrendelő pedig köteles a Termékeket / Szolgáltatásokat a Szolgáltatótól átvenni / elfogadni, és a Termékek / Szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató a Termékek vonatkozásában az ellenérték megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. 

 

9.1.4. Az Egyedi szerződés aláírása 

 

A Felek az Egyedi szerződés aláírásához a Szolgáltató elektronikus aláírásokra vonatkozó folyamatát alkalmazzák, és megállapodnak, hogy az Egyedi szerződésen elhelyezett elektronikus aláírást magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Szolgáltató a Ptk. 6:82. § (1) b) értelmében tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az elektronikus aláírással ellátott Egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti, és az később hozzáférhető lesz. A Megrendelő által elektronikusan aláírt Egyedi szerződést a Szolgáltató elektronikus aláírással látja el, majd elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató elektronikus aláírásokra vonatkozó folyamatát nem kívánja alkalmazni, kérésére a Szolgáltató eljuttatja részére az Egyedi szerződés papír alapú változatát aláírás céljából, majd a visszaküldött Egyedi szerződést cégszerű aláírást követően eljuttatja a Megrendelő részére. 

 

9.2. Megrendelés, a jogviszony létrejötte online, webáruház használatával történő szerződéskötés esetén 

 

9.2.1. Megrendelés 

 

A www.clearwater.hu oldalon lehetőség van egyes Termékek és Szolgáltatások online megrendelésére is (a továbbiakban: 

Webáruház). A Termékekhez és Szolgáltatásokhoz tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a Termékekről és Szolgáltatásokról, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról. A Szolgáltató Termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti el, ugyanakkor a képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. 

 

A megrendelés során a Megrendelő kiválaszthatja a kívánt Termékeket és / vagy Szolgáltatásokat, a kiválasztott Termékre vagy Szolgáltatásra kattintva megtekintheti azok adatlapját, tájékozódhat a Termék vagy Szolgáltatás elérhetőségéről, áráról. A Termék vagy Szolgáltatás kiválasztását követően a Megrendelő megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a szállítással kapcsolatos esetleges megjegyzéseit, kiválasztja a Termék és / vagy Szolgáltatás ellenértékének megfizetésére szolgáló fizetési módot, ellenőrizheti a Megrendelés adatait és véglegesítheti a Megrendelést, majd – a Megrendelés elküldését megelőzően – megismeri és elfogadja a Szolgáltató által alkalmazott és közzétett ÁSZF hatályos szövegét és az Adatvédelmi tájékoztatót, illetve nyilatkozik arról, hogy kíván-e célzott marketing kampányban részt venni.  

 

A Megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott Termék és/vagy Szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi (pl.: szállítási) költségről, a szerződés időtartamáról, a választott fizetési módnak megfelelően a Megrendelő fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A Megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a Megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. 

 

A Megrendelésre vonatkozó adatok – így különösen a Termékek és/vagy Szolgáltatások köre és mennyisége, azok ellenértéke és a fizetési mód – ellenőrzését és véglegesítését követően a Megrendelő a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva megrendeli a kiválasztott Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat. A Megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint azt, hogy a Megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után. 

 

A Szolgáltató a Megrendelő megrendelését a Megrendelés elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.  

 

Ha a Megrendelt Termék és/vagy Szolgáltatás a megrendelést követően nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy ne fogadja el a Megrendelést, ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között nem jön létre szerződés. A Szolgáltató a Megrendelőt erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja. 

A Szolgáltató jogosult arra, hogy – a Megrendelő értesítése mellett – ne fogadja el a Megrendelést, ha a Megrendelő nem valós adatokat adott meg, vagy nem adja meg a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. 

 

A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogosultságát, hogy a Webáruházban elérhető Termékek és/vagy Szolgáltatások körét bármikor módosítsa.  

 

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, és / vagy az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről nem nyilatkozik, nem jogosult a Webáruház használatára. Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetve hibás, hamis vagy valótlan adatok megadásából, vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a Megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli. A Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás, hamis vagy valótlan adatokat tartalmazó Megrendelést törölni, kétség esetén pedig jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságának ellenőrzése céljából a Megrendelővel a kapcsolatot felvenni. 

 

9.2.2. A jogviszony létrejötte 

 

A Megrendelés Szolgáltató általi elfogadását és visszaigazolását követően a Szolgáltató elkészíti és elektronikus úton eljuttatja a 

Megrendelő részére a Megrendelés tartalmának megfelelően előkészített Egyedi szerződést, valamint az ÁSZF hatályos szövegét. Az 

Egyedi szerződés Megrendelő általi aláírásával a Felek közötti jogviszony az Egyedi szerződés és az ÁSZF feltételei szerint létrejön, a Szolgáltató köteles a megrendelt Termékeket a Megrendelőnek szállítani, és / vagy a megrendelt Szolgáltatásokat a Megrendelőnek nyújtani, a Megrendelő pedig köteles a Termékeket / Szolgáltatásokat a Szolgáltatótól átvenni / elfogadni, és a Termékek / Szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató a Termékek vonatkozásában az ellenérték megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. 

 

9.2.3. Az Egyedi szerződés aláírása 

 

A Felek az Egyedi szerződés aláírásához a Szolgáltató elektronikus aláírásokra vonatkozó folyamatát alkalmazzák, és megállapodnak, hogy az Egyedi szerződésen elhelyezett elektronikus aláírást magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Szolgáltató a Ptk. 6:82. § (1) b) értelmében tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az elektronikus aláírással ellátott Egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti, és az később hozzáférhető lesz. A Megrendelő által elektronikusan aláírt Egyedi szerződést a Szolgáltató elektronikus aláírással látja el, majd elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató elektronikus aláírásokra vonatkozó folyamatát nem kívánja alkalmazni, kérésére a Szolgáltató eljuttatja részére az Egyedi szerződés papír alapú változatát aláírás céljából, majd a visszaküldött Egyedi szerződést cégszerű aláírást követően eljuttatja a Megrendelő részére. 

 

 

 1. A jogviszony tartalma 

 

10.1. A jogviszony tartama 

 

A Felek között a jogviszony határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre. A jogviszony tartama az Egyedi szerződésben kerül rögzítésre. A jogviszony az Egyedi szerződés Megrendelő általi aláírásával jön létre és a jogviszony megszűnéséig áll fent. 

 

10.1.1. Határozatlan időre létrejött szerződések 

 

A határozatlan időre létrejött szerződések rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntethetők. 

 

10.1.2. Határozott időre létrejött szerződések 

 

A határozott időre létrejött szerződések a határozott idő lejártát követően határozatlan idejű szerződéssé alakulnak át, amennyiben a Megrendelő a határozott idő lejártát megelőző 30 nap során nem jelzi arra vonatkozó szándékát, hogy a jogviszonyt a határozott idő lejártát követően nem kívánja fenntartani. A határozatlan időre átalakult szerződés rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntethető. 

 

10.2. A jogviszony tárgya 

 

A jogviszony tárgya a Szolgáltató mindenkor hatályos Kondíciós listájában meghatározott Termékek és/vagy Szolgáltatások, valamint 

Kiegészítő termékek és/vagy Kiegészítő szolgáltatások közül a Megrendelő által kerül kiválasztásra. Az ajánlatkérés során a 

Megrendelő kérésére a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt az aktuálisan elérhető Termékekről és Szolgáltatásokokról, valamint Kiegészítő termékekről és Kiegészítő szolgáltatásokról. A jogviszony tárgya az Egyedi szerződésben kerül rögzítésre. A Szolgáltató a következő alapszolgáltatásokat nyújtja: 

 

10.2.1. Víz szállítás 

 

A Szolgáltató rendszeres időközönként az általa gyártott és 19 liter űrtartalmú ballonban forgalmazott Vizet és egyéb Kiegészítő termékeket szállít az Egyedi szerződésben meghatározott Szállítási címre.  

 

10.2.2. Ballonos vízadagoló berendezés bérbeadása, Kiegészítő termékekkel történő ellátása 

 

A Szolgáltató hideg / szobahőmérsékletű / meleg vagy szénsavval dúsított Víz előállítására alkalmas vízadagoló berendezéseket ad bérbe és üzemeltet az Egyedi szerződésben meghatározott Szállítási címen, és azokat a Megrendelő igénye szerint Vízzel és Kiegészítő termékekkel látja el oly módon, hogy a Vizet és a Kiegészítő termékeket rendszeres időközönként a Szállítási címre szállítja, onnan a keletkezett göngyöleget visszaszállítja, továbbá a berendezést rendszeres időközönként karbantartja, javítja és tisztítja. 

  

10.2.3. Hálózati vízadagoló berendezés bérbeadása, Kiegészítő termékekkel történő ellátása 

 

A Szolgáltató hideg / szobahőmérsékletű / meleg vagy szénsavval dúsított ivóvíz előállítására alkalmas, kizárólag közüzemi vízhálózathoz csatlakoztatható hálózati vízadagoló berendezéseket ad bérbe és üzemeltet az Egyedi szerződésben meghatározott Szállítási címen, és azokat a Megrendelő igénye szerint Kiegészítő termékekkel látja el oly módon, hogy a Kiegészítő termékeket rendszeres időközönként a Szállítási címre szállítja, továbbá a berendezést rendszeres időközönként karbantartja, javítja és tisztítja. 

 

10.2.4. Kávéautomata bérbeadása, Kiegészítő termékekkel történő ellátása 

 

A Szolgáltató kapszulás kávé előállítására alkalmas berendezéseket ad bérbe és üzemeltet az Egyedi szerződésben meghatározott Szállítási címen, és azokat a Megrendelő igénye szerint Kiegészítő termékekkel látja el oly módon, hogy a Kiegészítő termékeket rendszeres időközönként a Szállítási címre szállítja, továbbá a Kávéautomatát rendszeres időközönként karbantartja, tisztítja. 

 

10.3. Árak, fizetési feltételek, fizetési késedelem 

 

10.3.1. A Termékek és Szolgáltatások, továbbá a Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások ellenértékét, a fizetés módját és gyakoriságát, a fizetési határidőt az Egyedi szerződés tartalmazza. 

 

10.3.2. A Szolgáltató jogosult a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások egyedi szerződésben meghatározott ellenértékét évente, a Központi Statisztikai Hivatal által évente közzétett fogyasztói árindex változásnak megfelelő mértékben egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások ellenértékének módosításáról írásban tájékoztatja a Megrendelőt. 

 

10.3.3. A Szolgáltató a 10.3.2. pontban meghatározott mértéket meghaladó mértékű, a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások ellenértékének módosítására vonatkozó szándékát köteles a Megrendelőnek előzetesen írásban bejelenteni. Amennyiben a Megrendelő a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások módosított ellenértékét nem fogadja el, a Szolgáltató tájékoztatását követő 15 napon belül jogosult a jogviszonyt – annak tartamától függetlenül – 30 napos felmondási idő tűzésével, indokolt felmondással megszüntetni. Amennyiben a Megrendelő a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások módosított ellenértékét illetően a Szolgáltató tájékoztatását követő 15 napon belül nem él írásbeli kifogással, vagy nem él felmondási jogával, a Termékek és Szolgáltatások, továbbá Kiegészítő termékek és Kiegészítő szolgáltatások ellenértékének módosítása elfogadottnak tekintendő. 

 

10.3.4. A Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, a számlán részletezett feltételek szerint köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Átutalás fizetési mód esetén a Megrendelő az átutalási megbízás közlemény rovatában köteles az utalandó számlák sorszámát és partnerkódját feltüntetni. 

 

10.3.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a jogviszony fennállása alatt, illetve a jogviszony megszűnését követően esedékes fizetési kötelezettségek vonatkozásában is a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni a Szolgáltató részére. A késedelmi kamat számlázására havonta kerül sor. 

 

10.3.6. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a fizetési késedelem első napján a Termékek szállítását, illetve a Szolgáltatások nyújtását a késedelemmel érintett fizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Megrendelő jogosult a jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, és a fizetési kötelezettség érvényesítésével harmadik személyt megbízni. 

 

10.4. Rendelési feltételek 

 

10.4.1. A Szolgáltató jogosult a Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában Minimális rendelési mennyiséget meghatározni, a Megrendelő pedig köteles a vállalt Minimális rendelési mennyiséget minden egyes rendelés alkalmával megrendelni. Amennyiben a Megrendelő 3 hónap átlagában nem tesz eleget a Minimális rendelési mennyiségre vonatkozó vállalásának, a Szolgáltató jogosult az adott Termékek vagy Szolgáltatások ellenértékének módosítását a 10.3.3. pontban foglaltaknak megfelelően kezdeményezni. Abban az esetben, ha az ellenérték módosításának vonatkozásában a Felek között 8 napon belül nem jön létre megállapodás, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt – annak tartamától függetlenül – 30 napos felmondási idő tűzésével, indokolt felmondással megszüntetni. 

 

10.4.2. A Szolgáltató jogosult a Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában Minimális rendelési gyakoriságot meghatározni, a Megrendelő pedig köteles a vállalt Minimális rendelési gyakoriság szerint megrendelést leadni. Amennyiben a Megrendelő utolsó megrendelését követően 3 hónap anélkül telik el, hogy a Megrendelő új megrendelést adna le, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt – annak tartamától függetlenül – 30 napos felmondási idő tűzésével, indokolt felmondással megszüntetni. 

10.4.3. A Megrendelő telefonon, e-mailben vagy a Webáruházon keresztül adhat le megrendelést. Offline megrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelést e-mailben vagy telefonon, míg a Webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén e-mailben igazolja vissza, legkésőbb a Megrendelés leadását követő 48 órán belül. 

 

10.5. Szállítási feltételek 

 

10.5.1. A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt Termékeket a Szállítási napon (heti, kétheti vagy havi egy alkalommal), munkanapon szállítja a Megrendelő Egyedi szerződésben meghatározott Szállítási címére. 

 

10.5.2. A Szolgáltató a Megrendelő Szállítási naptól eltérő napra eső, sürgősségi vagy pótszállításra vonatkozó Megrendelését csak megfelelő szállítási kapacitás esetén, szállítási felárral teljesíti. A Felek a szállítási felár összege vonatkozásában előzetesen egyeztetnek, a Szolgáltató a szállítási felárat az adott Megrendelés ellenértékével együtt számlázza ki a Megrendelő részére. 

 

10.5.3. A Szállításhoz szükséges feltételek biztosítása – ideértve a Szállítási címre történő bejutást, az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését, a rakodáshoz szükséges parkolási lehetőséget és lifthasználatot – a Megrendelő feladata és felelőssége. 

 

10.6. Óvadék 

 

10.6.1. A Szolgáltató Fogyasztók esetében jogosult a Berendezések bérbeadását óvadék nyújtásához kötni. 

 

10.6.2. A Szolgáltató az óvadék nyújtására vonatkozó elvárását és az óvadék elvárt összegét az Ajánlatban vagy a Megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban tünteti fel. 

 

10.6.3. A Szolgáltató az óvadék összegét az Egyedi szerződés Fogyasztó általi aláírását követően számlázza ki a Fogyasztó részére, és a Berendezéseket csak az óvadékra vonatkozó számla kiegyenlítését követően szállítja ki a Fogyasztó részére. 

 

10.6.4. A Szolgáltató jogosult az óvadék összegéből a Fogyasztó lejárt fizetési kötelezettségeit (pl. Termékek és / vagy Szolgáltatások ellenértéke, kamat, kötbér, kár, stb.) közvetlenül kielégíteni. A Szolgáltató az óvadékból történő kielégítési jogát a jogviszony fennállása alatt esedékessé vált, illetve a jogviszony megszűnését követően esedékessé váló Fogyasztói fizetési kötelezettségek vonatkozásában is jogosult gyakorolni. 

 

10.6.5. Amennyiben a Szolgáltató a jogviszony fennállása alatt gyakorolja az óvadékból történő kielégítési jogát, a Fogyasztó köteles az óvadék összegét a Szolgáltató felhívásától számított 3 banki napon belül az eredeti összegre kiegészíteni. 

 

10.6.6. A jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató köteles az óvadék fennmaradó összegét visszafizetni a Fogyasztó részére. A Szolgáltató az óvadék után kamatot nem fizet. 

 

10.7. A Berendezések szállítása, üzembe helyezése, átadás-átvétele 

 

10.7.1. A Szolgáltató a Berendezéseket az Egyedi szerződés Megrendelő általi aláírását követően, a Megrendelővel előzetesen egyeztett időpontban a Szállítási címre szállítja, a megfelelő műszaki feltételek fennállása esetén beüzemeli, és tájékoztatja a Megrendelőt a rendeltetésszerű használat feltételeiről. 

 

10.7.2. A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató Szállítási címre történő bejutását, a Berendezések átvételét, és a beüzemeléshez szükséges feltételeket. Abban az esetben, ha a Megrendelő ezen kötelezettségeinek az eredeti időpontban nem tesz eleget, és emiatt a Berendezések ismételt szállítása, beüzemelése válik szükségessé, a Megrendelő köteles viselni az ismételt szállítással és beüzemeléssel összefüggésben felmerülő költségeket. 

 

10.7.3. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő köteles biztosítani a Berendezések rendeltetésszerű, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, zárt, száraz, megfelelő hőmérsékletű, lehetőleg közvetlen napfénytől védett üzemeltetési helyet, helyiséget. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Berendezések beltéri használatra szolgálnak, a Berendezések kültéri használata nem megengedett. 

 

10.7.4. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Berendezések telepítésekor körültekintően jár el, és olyan helyet biztosít a Berendezés számára, ahol a Berendezés esetleges meghibásodása a helyiség berendezésében, burkolatában, szerkezetében nem okozhat számottevő károsodást.  

 

10.7.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Berendezések üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez kizárólag olyan hálózati csatlakozókat (földelt konnektorokat) biztosíthat, amelyek érintésvédelmi felülvizsgálata egy éven belül megtörtént. A Megrendelő saját költségén köteles gondoskodni az elektromos hálózat felülvizsgálatáról és az érintésvédelmi szabályok betartásáról. 

 

10.7.6. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő köteles a Berendezéseket a jogviszony fennállása alatt a Szállítási címen tárolni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Berendezések a Szállítási cím területén belül is csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulását követően, a Szolgáltató közreműködésével helyezhetők át másik helyre. A Berendezések Szolgáltató hozzájárulása és közreműködése nélkül történő áthelyezéséből származó költségeket és károkat a Megrendelő köteles viselni. 

 

 

10.8. A Berendezések használata, állagmegóvása, a költségek viselése 

 

10.8.1. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő köteles a Berendezéseket rendeltetésszerűen, a Berendezésekre vonatkozó dokumentációban meghatározott módon használni, a Berendezések állagát megóvni. A Szolgáltató a Berendezések nem rendeltetésszerű használatából származó, a Berendezések által okozott károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő köteles a Berendezések nem rendeltetésszerű használatából, elvesztéséből, eltulajdonításából származó károk Szolgáltató részére történő megtérítésére. 

 

10.8.2. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő a Berendezés meghibásodása, működési zavara esetén köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatás késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 

 

10.8.3. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő a Berendezésekben beálló, vagy a Berendezések által esetlegesen okozott kár felmerülése esetén köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és a kár enyhítése, mérséklése érdekében minden tőle elvárhatót megtenni. A Szolgáltató a kárbejelentést továbbítja biztosító partnerének a kár összegének és a kártérítés mértékének meghatározása céljából. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a biztosító által meghatározott kárösszeget tekinti bizonyítottnak, amelyet a Szolgáltató biztosító partnere térít meg a Megrendelőnek, a Szolgáltató kizárólag az önrész megtérítésére köteles. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kár bekövetkezésére vonatkozó értesítési kötelezettségének 15 napon túl tesz eleget, a Szolgáltató nem köteles kártérítési kötelezettségének eleget tenni. 

 

10.8.4. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő nem jogosult a Berendezéseket harmadik személy részére bérbe adni, továbbá sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult harmadik személy birtokába vagy használatába adni, biztosítékként felajánlani vagy más módon megterhelni, a szerződéstől eltérő módon hasznosítani. 

 

10.8.5. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő a Berendezések esetleges eltulajdonítása esetén köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és a Berendezés Kondíciós listában meghatározott ellenértékét a Szolgáltató részére megtéríteni. 

 

10.9. A Berendezések javítása, cseréje, karbantartása  

 

10.9.1. Berendezés bérbeadása esetén a Szolgáltató előre egyeztetett időpontban gondoskodik a Berendezések rendeltetésszerű használata során fellépő hibák elhárításáról, javításáról, vagy ha a hiba nem javítható, gondoskodik a meghibásodott Berendezés cseréjéről. A Megrendelő köteles biztosítani a Berendezések javításához, cseréjéhez szükséges feltételeket.  

 

10.9.2. Berendezés bérbeadása esetén a Szolgáltató abban az esetben is gondoskodik a fellépő hibák elhárításáról, javításáról, vagy ha a hiba nem javítható, a meghibásodott Berendezés cseréjéről, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat következtében merült fel, a Berendezés javításával, cseréjével összefüggő költségek azonban a Megrendelőt terhelik. 

 

10.9.3. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Berendezések állagának megóvása, és a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében a Szolgáltatóval legfeljebb hathavonta időpontot egyeztet a Berendezések tisztítása és karbantartása céljából (a továbbiakban: Kötelező karbantartás). Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelező karbantartás elmaradásából származó költségeket és károkat a Megrendelő köteles viselni. 

 

10.9.4. Berendezés bérbeadása esetén a Berendezések karbantartását, javítását, cseréjét, vagy egyéb, a rendeltetésszerű használathoz szükséges cselekményt kizárólag a Szolgáltató végezheti el. Amennyiben a Megrendelő engedélyt ad ezen cselekmények illetéktelen harmadik személy általi elvégzésére, az ebből származó költségeket és károkat a Megrendelő köteles viselni. 

 

10.9.5. Berendezés bérbeadása esetén a Megrendelő előzetes, írásban jelzett igénye esetén a Szolgáltató cserekészüléket biztosíthat a Megrendelő részére a javítás és / vagy csere idejére. 

 

10.10.   A jogviszony megszűnése, megszüntetése, az Egyedi szerződés módosítása 

 

10.10.1. Közös megegyezés 

 

Megszűnik a Felek között létrejött jogviszony a Felek írásba foglalt közös megegyezése esetén.  

 

10.10.2. Felmondás 

 

A Felek között határozatlan időre létrejött jogviszonyt bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idő tűzésével, indokolás nélkül, a másik félhez igazolt módon eljuttatott, írásba foglalt felmondással megszüntetni. 

 

A Felek között határozott időre létrejött jogviszonyt bármelyik fél csak az ÁSZF-ben, illetve az Egyedi szerződésben nevesített felmondási ok esetén jogosult 30 napos felmondási idő tűzésével, indokolt, a másik félhez igazolt módon eljuttatott, írásba foglalt felmondással megszüntetni. Amennyiben a határozott időre létrejött jogviszony az ÁSZF-ben, illetve az Egyedi szerződésben nevesített felmondási ok hiányában, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból mégis megszűnik, a Megrendelő köteles a határozott időből fennmaradó időszakban esedékes teljesítésű Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató részére meghiúsulási kötbérként megfizetni.  

 

10.10.3. Azonnali hatályú felmondás 

 

A Felek között létrejött jogviszonyt bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal, indokolt, a másik félhez igazolt módon eljuttatott, írásba foglalt felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél az ÁSZF-ben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott, vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét jelentős mértkében megszegi, és a szerződés- vagy jogszabálysértő magatartását a másik fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem orvosolja. 

 

A Szolgáltató különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Felek között létrejött jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni: 

 

 • a Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, 
 • a jogi személy megrendelő ellen jogerősen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul,  
 • a Megrendelő a beüzemelés, karbantartás, javítás, csere feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. 

 

10.10.4. Az Egyedi szerződés módosítása 

 

A Felek között létrejött Egyedi szerződés a Felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható. 

 

10.11. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén 

 

10.11.1. A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Megrendelő köteles a birtokában lévő bérelt Berendezéseket a jogviszony megszűnésétől számított 8 napon belül megkímélt, működőképes állapotban, előzetesen egyeztetett időpontban a Szolgáltató részére átadni. A Berendezéseket a Szolgáltató szállítja el a Megrendelő Szállítási címéről, a Megrendelő köteles azonban a Berendezéseket, azok tartozékait, valamint a göngyöleget szállításra előkészíteni. A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt, el nem fogyasztott Terméket élelmiszerbiztonsági okokból göngyölegként kezeli, az el nem fogyasztott Termék ellenértékét nem téríti vissza. 

 

10.11.2. Abban az esetben, ha a Megrendelő az előzetesen egyeztetett időpontban a birtokában lévő bérelt Berendezéseket a Szolgáltató részére nem adja át, vagy a Berendezések átvétele és elszállítása a Megrendelő érdekkörben felmerülő okból meghiúsul, a meghiúsulás időpontjától a Berendezések tényleges átvételéig és elszállításáig terjedő időszakra a Megrendelő köteles a Berendezések Kondíciós listában meghatározott bérleti díjának kétszeres összegét Használati díjként megfizetni, köteles továbbá a megismételt szállítás költségeit megtéríteni. 

 

10.11.3. Abban az esetben, ha a bérelt Berendezések átvételére és elszállítására a Megrendelő érdekkörben felmerülő okból a jogviszony megszűnését követő 30 napon belül nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult ezen tényt úgy értékelni, hogy a Berendezések átvétele és elszállítása véglegesen meghiúsult, a Megrendelő pedig köteles a Berendezések Kondíciós listában meghatározott listaárát a jogviszony megszűnésétől számított 60 napon belül megfizetni. 

 

10.11.4. Abban az esetben, ha a bérelt Berendezések átvételét és elszállítását követő vizsgálat során a Szolgáltató azt állapítja meg, hogy a Berendezések működésképtelenek, vagy állapotuk nem felel meg a rendeltetésszerű használat esetén irányadó állapotnak, a Megrendelő köteles az érintett Berendezések Kondíciós listában meghatározott listaárát vagy igazolt javítási költségét a jogviszony megszűnését követő 60 napon belül megfizetni. 

 

10.11.5. A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Megrendelő köteles a bérelt Berendezések átvételét és elszállítását követően esedékes higiéniai géptisztítás (végtisztítás) Kondíciós listában meghatározott listaárát a jogviszony megszűnését követő 60 napon belül megfizetni. 

 

10.12. Kapcsolattartás 

 

10.12.1. A Felek jogviszonnyal összefüggő bármely kérdés tekintetében az Egyedi szerződésben meghatározott Kapcsolattartókon keresztül, az ott meghatározott elérhetőségeken tartják a kapcsolatot egymással. 

 

10.12.2. A Felek kötelesek az Egyedi szerződésben meghatározott kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban bejelenteni a másik fél számára. A bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából adódó bármely hátrányos jogkövetkezményért a mulasztó fél felelős. 

 

10.12.3. A Felek közötti hatékony és gyors kommunikáció érdekében, a jogviszonnyal kapcsolatos, operatív kérdések tekintetében a Felek telefonon is tarthatják a kapcsolatot egymással, azonban joghatás kiváltására alkalmas, érvényes nyilatkozat csak írásban tehető. 

 

10.12.4. A Felek az Egyedi szerződésben meghatározott elektronikus levelezési címről érkezett nyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig joghatás kiváltására alkalmas, érvényes nyilatkozatnak tekintik, és kifejezetten lemondanak a postai úton történő kapcsolattartásról. A Felek ezen megállapodása nem korlátozza azonban egyik fél arra vonatkozó jogosultságát sem, hogy a jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatát postai úton juttassa el a másik fél részére. 

 

10.12.5. A nyilatkozathoz fűződő joghatások a kézbesítés napján állnak be. Az Egyedi szerződésben meghatározott elektronikus levelezési címre elküldött nyilatkozat az elküldés napját követő munkanapon, a postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként elküldött nyilatkozat pedig a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha azt a másik fél bármely okból nem veszi át, ideértve különösen, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy más, hasonló megjelöléssel érkezik vissza a feladó félhez.  

 

10.13. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 

 

10.13.1. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató Termékeivel, Szolgáltatásaival, vagy a jogviszonnyal kapcsolatban kérdése vagy panasza merül fel, kérdésével vagy panaszával a Szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat. A Szolgáltató a Megrendelő panaszát annak beérkezését követő 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt.  

 

10.13.2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Cím: 2120 Dunakeszi, Bem utca 7. 

Telefon: +36-27-542-400 

E-mail: vevoszolgalat@clearwater.hu 

 

10.13.3. Amennyiben a Fogyasztónak a Szolgáltató Termékeivel, Szolgáltatásaival, vagy a jogviszonnyal kapcsolatban panasza merül fel, panaszával a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez fordulhat. 

 

10.13.4. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25., 4. emelet 2. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81  

Telefon: +36-1-792-7881 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu 

 

10.13.5. Európai Online Vitarendezési Fórum 

 

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 

10.14. Tájékoztatási, együttműködési kötelezettség 

 

10.14.1. A Felek a jogviszony fennállása alatt kötelesek egymást minden olyan lényeges tényről, körülményről vagy változásról tájékoztatni, amely a másik fél szerződéses jogosultságainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését elősegíti. 

 

10.14.2. A Felek a jogviszonyból származó jogosultságaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek. 

 

10.14.3. A Webáruház működésében felmerülő hibából vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar) eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Webáruház működtetése során a Szolgáltató megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja a Megrendelő részére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a Megrendelés elektronikus elküldése előtt. A Megrendelőnek a Megrendelés elküldése előtt lehetősége van az adatok ellenőrzésére, javítására, ennél fogva a Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli. 

 

10.14.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruház használatával elküldött online Megrendelés ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, az ÁSZF rendelkezéseinek be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért jogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő a Megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette. 

 

10.14.5. A Megrendelő kijelenti, hogy az a Webáruház használatával elküldött online Megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállal arra, hogy az elküldött és a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelésben megrendelt Termékek és / vagy Szolgáltatások átvételéről, azok ellenértékének megfizetéséről gondoskodik. 

 

10.15. Vis Maior 

 

10.15.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha az egyik Félnek sem felróható okból valamelyik fél nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható, és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, közegészségügyi járvány, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.  

10.15.2. Vis maior esetén a szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni az Egyedi szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni még abban az esetben is, ha felmondásra egyébként nem jogosult; azonnali hatályú felmondás esetén a Felek haladéktalanul elszámolnak egymással.  

 

10.16. Titoktartás 

 

10.16.1. A Felek a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem jogosultak a másik félre vonatkozó információt, adatot harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, különös tekintettel azon üzleti, pénzügyi adatokra, amelyek a jogviszony keretében jutottak tudomásukra, tekintet nélkül arra, hogy az adott információt, adatot a másik fél üzleti titoknak minősítette-e. 

 

10.16.2. A Felek a titoktartási kötelezettség tárgyát képező információt, adatokat kizárólag a jogviszonyból származó kötelezettségeik teljesítése, illetve jogosultságaik gyakorlása körében és érdekében használhatják fel, és kizárólag azon munkavállalóik, érdekükben eljáró személyek részére tehetik elérhetővé, akik a szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesznek.  

 

10.16.3. A titoktartási kötelezettséget változatlan tartalommal alkalmazni kell a Felek munkavállalói, illetve az érdekükben eljáró személyek vonatkozásában is. 

 

10.16.4. A titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért a vétkes fél a Ptk. szabályai szerint felel. 

 

10.17. Egyéb rendelkezések 

 

10.17.1. Az ÁSZF és az Egyedi szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza. 

 

10.17.2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazzák, így nem válik a szerződés tartalmává az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek és az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

 

10.17.3. A Megrendelő a jogviszonyból származó jogosultságait és kötelezettségeit kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli jóváhagyásával jogosult harmadik személyre átruházni; a Szolgáltató jóváhagyásának mellőzésével kötött átruházásra vonatkozó megállapodás érvénytelen. 

 

10.17.4. Amennyiben az ÁSZF, vagy az Egyedi szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek bizonyulna, ez a körülmény nem érinti az ÁSZF és az Egyedi szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezések tekintetében a Felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy olyan kölcsönösen elfogadott rendelkezéssel helyettesítsék azokat, amelyek legközelebb állnak a Felek eredeti szándékához.  

 

10.17.5. Amennyiben bármelyik Fél nem gyakorolja az ÁSZF-ben és az Egyedi szerződésben meghatározott jogosultságait, ez a körülmény nem jelenti azt, hogy a fél az érintett jogosultság gyakorlásáról lemondott. 

 

10.17.6. A Szolgáltató az ÁSZF és az Egyedi szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

10.17.6. A Felek a jogviszonyból származó jogosultságaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét szem előtt tartva kötelesek eljárni. 

 

10.17.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatályának, azonban minden esetben az üzleti etika szabályainak szem előtt tartásával jár el. 

 

 

 

Jelen ÁSZF 2021. június 1.napjától hatályos, kihirdetésére 2021. június 1. napján került sor. 

          

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

 

 

Címzett: 

 

CLEARWATER Kft. Dunakeszi Bem utca 7. 

2120 

 

E-mail: vevoszolgalat@clearwater.hu 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[1] 

 

 

Termék megnevezése: 

 

 

Szolgáltatás megnevezése: 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[2] 

 

 

A fogyasztó(k) neve: 

 

 

A fogyasztó(k) címe: 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása:[3] 

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

[1] Kérjük jelölje meg az elállással / felmondással értinett Terméket / Szolgáltatást.

[2] Kérjük adja meg a szükséges adatokat. 

[3] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén.